Action Alert: Join Hyde Park and Mattapan Tenant Associations for Rent Control Unity Rally

When: Sat Sept. 17, 5pm-7pm

Where: 942 River St, Hyde Park Boston, MA 02136

Share event on FBhttps://fb.me/e/1XkshXXtF

Together, Mattapan and Hyde Park say NO MORE drastic rent increases; join Mattapan and Hyde Park to demand rent control and dignified conditions for the tenants that sacrificed decades of sweat equity into their community fighting to win a  commuter rail stop in Mattapan and Hyde park. We will gather in Hyde Park at Doyle playground for a large community gathering with food, ice cream, testimonies, and a rallying cry to unify for rent control! 

Working class families and people deserve to afford to STAY in their neighborhoods, and it’s about time Hyde Park and Mattapan tenant associations unite their fights. Their success with the new commuter rail stops results in corporate owners speculating in the neighborhood, raising rents, and pushing tenants towards eviction. It’s about time Hyde Park and Mattapan tenant associations unite for rent control. Together we will launch the new united front for the fight for rent control in Boston between Tenant Associations (TA) from Fairlawn Apartments and Morton Village in Mattapan and Advanced Property Management from Hyde Park. 

Share event on FB:https://fb.me/e/1XkshXXtF

ESPAÑOL

Alerta de acción: Únase a las Asociaciones de Inquilinos de Hyde Park y Mattapan por el Control de Renta.

Cuando: El sábado 17 de septiembre de 5:00 pm a 7:00 pm

En donde: En el parque Doyle, en 942 River Street, Hyde Park, MA 02136

Comparta el evento en FB: https://fb.me/e/1XkshXXtF

Juntos, Mattapan y Hyde Park dicen NO MÁS aumentos drásticos de renta; únase a Mattapan y Hyde Park para exigir el control de renta y condiciones dignas para los inquilinos que sacrificaron décadas de sudor en su comunidad luchando por ganar una parada del Commuter Rail en Mattapan y Hyde Park. ¡Nos encontraremos en el barío de Hyde Park dentro del parque infantil Doyle para una gran reunión comunitaria con comida, helados, testimonios y un grito de guerra para unificarnos por el control de renta! 

Las familias y personas de la clase trabajadora merecen poder permanecer en sus vecindarios, y ya es hora de que las Asociaciones de Inquilinos de Hyde Park y Mattapan unan sus luchas. Su éxito con las nuevas paradas de Commuter Rail dió como resultado que los propietarios corporativos especulen en el vecindario, aumenten las rentas y quieran desalojar a los inquilinos.  Ya es hora de que las Asociaciones de Inquilinos de Hyde Park y Mattapan se unan por el control de renta. Juntos lanzaremos un nuevo frente unido para luchar por el control de renta en Boston entre las Asociaciones de Inquilinos de Fairlawn Apartments y de Morton Village en Mattapan; y de Advanced Property Management en Hyde Park. 

Comparta el evento en FB: https://fb.me/e/1XkshXXtF

Jwenn ak lokatè Hyde Hyde Park ak Mattapan yo Samdi, 17 Septanm nan Pak Doyle la nan Hyde Park pou yon rasanbleman pou KONTWOLE LWAYE epi kondisyon lojman ak diyite! Lokatè Apatman Fairlawn nan Mattapan ak Advanced Property Management
(APM) nan Hyde Park pral kanpe ansanm pou sipòte retire entèdiksyon sou kontwòl lwaye yo nan tout eta Massachusetts, epi pou nou di ke lokatè de tout revni dwe kapab rete nan yon kondisyon ki an sante ak diyite. Lokatè Fairlawn yo pase anpil dizèn ane
ap swe ak batay pou kominote yo a kapab genyen yon estasyon tren banlye nan Mattapan, men kounyea siksè yo avèk nouvo estasyon Blue Hill Ave an se konsekans sipozisyon pwopryetè antrepriz yo nan katye a, ogmante lwaye yo, epi yo fòse lokatè yo, mete yo deyò.

Antretan, nan Hyde Park lokatè APM yo ap batay pandan plizyè ane avèk mank
antretyen ak move kondisyon, drastik, ogmantasyon lwaye ki pa jis ak eviksyon san ke yo pa antò nan men pwopriyetè antrepriz Advanced Property Management. Anpil nan lokatè APM sa yo se ansyen granmoun fi ke yo ye.
Ansanm, Mattapan avèk Hyde Park di pou PA GENYEN ANKÒ gwo ogmantasyon lwaye—an nou pase lwa pou retire entediksyon sou kontwòl lwaye a nan tout eta a! Epi, lokatè yo pa ta dwe ap plede pou yo genyen yon kondisyon estanda pou lojman ak
diyite. Kominote nou yo ta dwe kapab viv nan yon kondisyon ki bon pou sante yo! Nou mande pou kay yo sekirize, an sante, ak KAY KI STAB!

Li plis enfomasyon sou batay Fairlawn nan la a: Read more background on the Fairlawn fight here: www.clvu.org/soma_at_the_t_rally
Li plis enfomasyon sou batay APM nan la a : www.clvu.org/apm_rouse_court_vigil